Obchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.online-tlaciaren.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu www.online-tlaciaren.sk, Lenka Malcharová - Reklamní služby a marketing, Spáčilova 3073/22, 767 01 Kroměříž IČ: 87300648, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kroměříž kontakt: info@online-tlaciaren.sk.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., Všetko v znení noviel.

 

2. Vymedzenie pojmov:

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email v objednávke, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

 

3. Informácie o uzavretej zmluve a obchodných podmienkach:

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné a reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť iv inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačné podmienky, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

4. Cena:

Cena tovaru je uvedená v internetovom obchode dodávateľa na adrese www.online-tlaciaren.sk av emailu potvrdzujúcim objednávku tovaru.

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, tj vrátane všetkých ďalších poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Ceny ponúkané v internetovom obchode www.online-tlaciaren.sk platí výlučne pre objednávky generované prostredníctvom Internetového obchodu www.online-tlaciaren.sk.

 

5. Platobné podmienky:

Za všetky dodávky platia objednávateľ vopred (bankovým prevodom vopred).

Dodávateľ pošle zálohovú faktúru na objednaný tovar vrátane ceny za dopravu.

Výroba tovaru bude začatá okamžite po pripísaní platby na účet dodávateľa.

Daňový doklad je zasielaný v okamihu expedície elektonicky na mailovú adresu kupujúceho.

Pre zmluvných obchodných partnerov zasiela dodávateľ objednaný tovar na faktúru. Splatnosť faktúry a ďalšie podmienky sú dohodnuté individuálne.

 

6. Doprava:

Pre dodanie objednaného produktu využíva internetový obchod súčasných dopravcov, expresnú balíkovou službu PPL, GLS. Výber vhodného dopravcu je na voľbe predávajúceho.

Ceny dopravy sú zahrnuté už v cene tovaru a nie je účtované nič navyše.

 

7. Termíny dodania:

Termín dodania je uvedený zvlášť pri každom produkte. V závislosti na vyťažení prepravcu alebo kapacite výroby môže dôjsť k odchýlke v termíne. O tejto skutočnosti je kupujúci včas oboznámený.

Dodávateľ odosiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke.

Ak nie je dodávateľ schopný dodržať termín pre odoslanie, môže byť s kupujúcim dohodnutý iný termín dodania.

 

8. Reklamácie:

Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené nič iného v súvislosti so spôsobom reklamácie, môže uplatniť reklamáciu písomne (e-mail, list) v našom sídle:

Lenka Malcharová
Adresa: Spáčilova 3073/22, 76701 Kroměříž
E-mail: info@online-tiskarna.cz

Nemožno uplatniť reklamáciu, ktorá spočíva len v tom, že zákazník nepripravil korektné tlačová dáta. To platí najmä pre tlačoviny, ktorých základom sú farby RGB, u ktorých je príliš nízke rozlíšenie alebo sú použité druhy písma (fonty), ktoré nie sú pevnou súčasťou dokumentu. Drobné farebné odchýlky nie sú považované za vadu. To platí aj pre farebné odchýlky od predchádzajúcej zákazky tlačenej v minulosti.

 

9. Záruka a zodpovednosť za vady tovaru:

Záruka - Spotrebiteľ v zmysle § 52 III českého občianskeho zákonníka: Ak je zákazník spotrebiteľom, začína záručná doba plynúť dňom odovzdania tovaru zákazníkovi a činí 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním. Ak je zákazník spotrebiteľom a ak nie je tovar pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, je zákazník oprávnený požadovať, aby spoločnosť predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedla tovaru do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky zákazníka buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Nie je takýto postup možný, môže zákazník požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak zákazník pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nepreukáže opak. Ak je chyba vzniknutá po prevzatí a uplatnená zákazníkom odstrániteľná, má zákazník právo od predávajúceho požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinná vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní, odstrániť. Ak to nie vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže zákazník od predávajúceho namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa týka vada len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je žiadna z oboch variantov možná, môže zákazník žiadať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru zákazníkom, je zákazník oprávnený požadovať výmenu tovaru alebo je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak zákazník nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovaru riadne užívať. Nebránia Ak nezvrátiteľná vada riadnemu používania tovaru, môže zákazník požadovať výmenu tovaru. Pokiaľ spotrebiteľ nepožiada v takomto prípade výmenu tovaru, má nárok na primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy.

Zvláštne ustanovenie o odstúpení od zmluvy Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 7 pracovných dní od prevzatia plnenia.

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv:

a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b) na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
c) na dodávku Tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo pro jeho osobu, ako aj i Tovaru, ktorý je náchylný ku rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
d) na dodávku novín, periodík a časopisov,
e) spočívajúcich v hre alebo lotérií.

Zodpovednosť za vady - Podnikateľ v zmysle § 2 II českého obchodného zákonníka Ak je zákazník podnikateľom, je povinný skontrolovať tovar okamžite po jeho doručení resp. prevzatie a bezodkladne, najneskôr však do 2 týždňov od doručenia resp. prevzatie, písomne (listom alebo e-mailom) oznámiť predávajúcemu zistené zjavné či skryté vady. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúci včasné odoslanie oznámenia. Za vadu je tiež považuje, ak predávajúci dodá príliš malé množstvo tovaru alebo iný tovar, než aké bolo objednané. Ak je časť dodaného tovaru chybná, zákazník nie je oprávnený reklamovať celej tovaru. Ak je dodaný tovar alebo jeho časť chybné, je predávajúci povinný - podľa svojej voľby - pri vylúčení ďalších nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady v primeranej lehote dodať zákazníkovi chýbajúci tovar alebo náhradu za chybný tovar alebo chybný tovar v rámci tejto lehoty opraviť. Lehota je primeraná, ak nie je dlhšia ako 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu. Primeraná lehota je dodržaná, ak bola náhradná dodávka alebo opravený tovar odovzdaný prvému prepravcovi na prepravu v tejto lehote. Nechá predávajúci primeranú lehotu na zjednanie nápravy uplynúť bez toho, aby poskytla náhradný tovar alebo chybný tovar opravil, alebo ak sa oprava tovaru zlyhá, môže zákazník požadovať opätovnú opravu tovaru alebo pri vylúčení ostatných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny . Ak je vadná len časť tovaru, môže zákazník odstúpiť od zmluvy čiastočne. Ohľadom bezchybného tovaru zostáva zmluva v platnosti. Zákazník písomne oznámi predávajúcemu, aké nároky zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Predávajúci zodpovedá za dodávky náhradného tovaru a opravy v rovnakom rozsahu ako za pôvodný tovar.

10. Vlastníctvo, archivácia, autorské právo:

Polygrafické formy (nosiče), ktoré predávajúci zhotoví a použije na výrobu, zostávajú v jej vlastníctve. Digitálne dáta a iné predmety upotrebiteľné na opätovné použitie ako aj polotovary a hotové výrobky nebudú predávajúcim po termíne dodávky uchovávané ani nebudú zákazníkovi zasielané. Výrobky predávajúceho sú zhotovované výhradne podľa obsahového zadania zákazníka uvedeného v predložených tlačových dátach. predávajúci nemá žiadny vplyv na obsah polygrafických výrobkov. Zákazník prehlasuje, že vlastní všetky práva na používanie, prenos a uverejňovanie prenášaných dát, najmä pokiaľ ide o textový a obrazový materiál. Zákazník ručí sám za to, že neporušia ochranné práva tretích osôb, a že obsah jeho tlačovín nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci nezodpovedá za obsah tlačovín v prípade, že nimi dochádza k porušovaniu práv tretích osôb, najmä nezodpovedá za porušovanie autorských práv. Zodpovednosť za práva tretích osôb, najmä nároky vyplývajúce z autorských práv, nesie výhradne zákazník.

 

11. Výhrada vlastníctva:

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na zákazníka až v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak je zákazník v omeškaní s platením kúpnej ceny, je Predávajúci oprávnený požadovať vydanie tovaru. Ak nie je s predávajúcim dohodnuté inak, je zákazník povinný vydať tovar predávajúcemu. Vydanie veci zákazníkom predávajúcemu nie je odstúpením od zmluvy, ibaže by toto predávajúci výslovne vyhlásila. Spoločnosť predávajúci je vždy oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je zákazník dlhšie ako 5 pracovných dní v omeškaní s úhradou kúpnej ceny.